👉 Boards of Canadaā€™s Vibrations - a playlist by Moz and Fredd-E 🎧

artists mentioned by Boards of Canada in their interviews

 Actions

Band of Brothers


title Band of Brothers
author Gijsbert Kamer
publication Volkskrant.nl
date 2013-07-17
issue Online
pages

"Band of Brothers" is a 2013 interview in Dutch by Gijsbert Kamer. It originally appeared online at Volkskrant.


Original Text[edit]

This is an original text copied verbatim from the original source. Do not edit this text to correct errors or misspellings. Aside from added wikilinks, this text is exactly as it originally appeared.

Het electroduo Boards Of Canada maakt al meer dan vijftien jaar muziek en doet dat minstens zo goed als Daft Punk. Toch weten we na al die jaren nauwelijks iets van de twee. V brengt daar verandering in.


Geheimzinnig is het woord dat je het eerst te binnen schiet als je aan Boards Of Canada denkt. Alles aan de band is vaag en niets is wat het lijkt. Zeker is alleen dat Boards Of Canada de mooiste elektronische muziek maakt die er bestaat, en dat al meer dan vijftien jaar. Hun in 1998 op het invloedrijke Warp-label verschenen albumdebuut Music Has The Right To Children zette de toon voor een met lange tussenpozen verschenen reeks van tot nu toe vier albums en een tweetal EP's. Het in juni verschenen Tomorrow's Harvest is opnieuw van een ongekende schoonheid, die zich net als op de vorige albums langzaam prijsgeeft, maar dan ook voorgoed verslavend werkt.


Veel is er eigenlijk niet veranderd. Boards Of Canada maakt nog altijd instrumentale muziek. Vervaardigd met analoge synthesizers en zelf opgenomen samples van akoestische instrumenten en stemmen. De stukken muziek zijn soms abstract, dan weer zeer melodieus en bezwerend en altijd gelaagd. Alle platen roepen gevoelens van nostalgie op, alsof je door een doos met oude Polaroidfoto's vlooit.


De muziek klinkt nogal eens alsof je een oud kapotgedraaid cassettebandje opzet en er geluiden te horen zijn die veroorzaakt zijn door slijtage, wat een aparte sfeer geeft. De muziek is soms sinister, dan weer dreigend maar op een vreemde manier altijd warm en troostrijk.


Maar waar komt het allemaal vandaan? Wie zijn Boards Of Canada eigenlijk en waarom weten we na al die jaren nauwelijks iets van ze?


Zeker is dat Boards Of Canada wordt gevormd door twee broers, Marcus en Michael Sandison. Maar het duurde zelfs even voordat hun familieband werd onthuld. Bang om met het uit twee broers bestaande danceduo Orbital te worden vergeleken, veinsden Marcus en Michael dat ze vrienden waren. Michael gebruikte de familienaam Sandison en Marcus noemde zich naar zijn tweede roepnaam Eoin.


De broers groeiden op in Schotland en woonden meer dan dertig jaar geleden, toen ze een jaar of 10 waren, een jaar in Canada. Interviews geven ze zelden, het enige wat ze bij het verschijnen van hun nieuwe plaat toestonden, was per land een emailinterview beantwoorden.


De Volkskrant leverde de lijst met vragen vlak na de release van Tomorrow's Harvest, begin juni, in. Een release die ook met grote geheimzinnigheid gepaard ging. Acht jaar na het voorlaatste album The Campfire Headphase en zeven jaar na de EP Trans Canada Highway dook er tijdens Record Store Day in de New Yorkse winkel Other Music ineens een plaat op van Boards Of Canada met daarop niet veel meer dan een elektronisch uitgesproken reeks cijfers, die zouden een code bevatten die uitsluitsel moest geven over de release van een heel nieuw Boards Of Canada-album.


Die plaat werd al even geheimzinnig gepresenteerd in een gesloten, desolaat ogend vakantiepark in de Californische Mojavewoestijn. Een plek die past bij de hoesfotografie die de schimmige contouren van San Francisco laat zien.


Tomorrow's Harvest is opnieuw een prachtig album, dat lijkt opgezet als een soundtrack bij een niet erg vrolijke film. De plaat kent een aantal wonderschone momenten, zoals in New Seeds waarin het synthesizerthema na vier minuten wordt onderbroken en er een kippenvelmoment ontstaat als er een ander thema wordt ingezet. Alsof er een oester openbreekt en er een parel begint te blinken.


Net als de vorige platen is ook Tomorrow's Harvest het resultaat van het laag over laag aanbrengen van opgenomen en gesampelde geluiden afkomstig uit een enorm arsenaal aan akoestische instrumenten en analoge synthesizers, opgeslagen in hun eigen Schotse studio.


Meer dan drie weken duurde het voordat Michael en Marcus Sandison schriftelijk antwoord gaven. Soms heel uitgebreid, soms heel kort. 'That's completely nuts' was het antwoord op de vraag wat ze ervan vonden dat de Record Store Dayplaat op eBay voor $5.700 is verhandeld.


Hier een enigszins ingekorte weergave van de correspondentie.


Er zit acht jaar tussen jullie vorige album en Tomorrow's Harvest. Wanneer begonnen jullie eraan en wat was het idee erachter?


"Michael: 'We begonnen met het maken van schetsen, meteen na de release van de EP Trans Canada Highway in 2006. We woonden vervolgens een paar jaar in de VS en begonnen twee jaar geleden pas echt. In de tussentijd hielden we ons bezig met de opvoeding van onze kinderen, maar buiten Boards Of Canada deden we geen ander werk.' 'We zijn beiden erg geĆÆnteresseerd in politiek en wat er verder in de wereld gaande is. Al sinds 2005 wilden we iets doen met het gegeven van de overpopulatie in de wereld en de toch wel donkere kant waar onze maatschappij steeds meer naar afglijdt.' "


Jullie muziek is altijd beĆÆnvloed door filmsoundtracks uit de jaren zeventig en tachtig. Zijn er nieuwe invloeden bijgekomen?


"Michael: 'Ik probeer me van alle hedendaagse muziek af te sluiten wanneer ik aan een nieuw album werk, maar voor deze plaat wilden we een specifiek kleurenpalet samenstellen waarvoor we bewust teruggrepen naar soundtracks uit de vroege jaren tachtig. Films van David Cronenberg en John Carpenter, maar we grepen ook terug naar sciencefiction, krautrock en progrockmuziek uit de jaren zeventig. Marcus: 'We luisteren eigenlijk zelden voor ons plezier naar andere elektronische muziek.' "


De sfeer op de nieuwe plaat is donkerder dan voorheen. Post-apocalyptisch wordt die in veel recensies genoemd. Zijn jullie het daarmee eens?


"Michael: 'We proberen het allemaal ambigu te houden, maar de thematiek is inderdaad donker geaard. Het zijn nu eenmaal geen fraaie tijden, daar willen we iets van laten doorklinken. Maar altijd proberen we de donkere kanten te verluchtigen en andersom een luchtiger ingezet nummer een donker randje te geven. We proberen al onze muziek zowel licht als donker te laten zijn. Dan is de zeggingskracht groter.' "


Het nummer Collapse halverwege het album lijkt een keerpunt. De nummers erna lijken duidelijker gekleurd en minder schimmig.


"Marcus: 'Dat klopt. Het nummer markeert bewust een keerpunt. Je zou het ook als spiegelmoment kunnen zien. Het een na laatste nummer kent eenzelfde melodie als het tweede nummer, bijvoorbeeld. De tweede helft zouden we als minder menselijk willen typeren."
"Michael: 'De laatste paar nummers verwijzen thematisch naar een soort wederopstanding. Niet dat het goed afloopt, integendeel. We hanteren een pessimistisch wereldbeeld. De mensheid maakt er een rommeltje van, maar er mag nog wel ruimte zijn voor hoop.' "


Vlak na het verschijnen van het album kwam er de wereldwijde afluisterkwestie rond klokkenluider Edward Snowden. Het lijkt wel alsof jullie op dergelijke gebeurtenissen anticipeerden op Tomorrow's Harvest.


"Marcus: 'De reactie op de zaak Snowden verbaasde ons. De Amerikaanse regering heeft internet en de netwerken zelf gebouwd, en als je weet dat telefoontjes standaard werden afgeluisterd voordat internet ontstond, waarom zou diezelfde regering dan niet hetzelfde doen met zaken en data die door internet wereldkundig worden gemaakt?'"


In 2011 nam Solange Knowles een vocale versie van jullie nummer Left Side Drive op, wat was jullie betrokkenheid daarbij?


"Michael: 'Solange benaderde onze platenmaatschappij en wij gaven haar onze toestemming. Ik realiseer me dat het raar werd gevonden: iemand uit de r&b die een Boards Of Canadat rack inzingt, maar wij vonden het mooi wat ze deed. Het klinkt voor mij als een onbekend thema van een James Bondfilm of zoiets.' "


Wilden jullie je bewust afkeren van de meer sentimentele kant van jullie werk, zoals te horen op de EP In a Beautiful Place out in the Country uit 2000?


"Michael: 'We maken nog steeds veel van die melodische nummers, maar ze pasten wat minder goed op de albums. Wellicht een andere keer.'"
"Marcus: 'Het interesseert ons nog altijd hoor, het componeren van sterke melodieƫn. Sterker nog, ik denk dat we een van de weinige bands binnen de elektronische muziek zijn die zo veel nadruk leggen op de melodie. Maar op de nieuwe plaat hanteren we meer het oude idee van soundtracks. Korte fragmenten, en melodielijnen die abrupt worden afgebroken.' "


Vroeger hebben jullie nog wel eens opgetreden, maar al jaren niet meer. Bestaat er een kans dat Boards Of Canada weer het podium op gaat?


"Michael: We willen wel weer liveshows gaan geven als we er echt iets speciaals van kunnen maken. We zijn er al een beetje mee aan de slag gegaan en hopen dat er snel iets bijzonders uitkomt.' "


Mysterieuze plaat

De plaat Tomorrow's Harvest verscheen begin juni met grote geheimzinnigheid. Tijdens Record Store Day in de New Yorkse winkel Other Music dook er ineens een album op van Boards Of Canada met daarop niet veel meer dan een elektronisch uitgesproken reeks cijfers, die zouden een code bevatten die uitsluitsel moest geven over de release van een heel nieuw Boards Of Canada-album. Het album verscheen acht jaar na het voorlaatste album The Campfire Headphase en zeven jaar na de EP Trans Canada Highway.


Translated text[edit]

There is an eight year span between your last album and Tomorrow's Harvest. When did you start working on it and what was the idea behind it?


"Michael: "We began by making sketches, right after the release of the Trans Canada Highway EP in 2006. We then lived in the US for a couple of years and really began working on it two years ago. In the meantime we spent time raising our children, but we didn't do any work outside of Boards Of Canada." "We're both very interested in politics and other global affairs. Since 2005 we wanted to do something with the fact of overpopulation in the world and also the darker side that our society is progressively sliding into. "


Your music has always been influenced by movie soundtracks from the seventies and eighties. Have there been any new influences?"


"Michael: "I try to shut myself off from contemporary music when I'm working on a new album, but for this record we wanted to create a specific color palette for which we kept returning to soundtracks of the early eighties. Movies by David Cronenberg and John Carpenter, but we also relied on science fiction, krautrock and progrock from the seventies." Marcus: "Actually we barely listen to other electronic music for fun." "


The atmosphere on the new record is darker than before. A lot of reviews use the word post-apocalyptic. Do you agree with that?


"Michael: "We try to keep everything ambiguous, but the themes are indeed darker. These simply aren't pretty times, we want to resonate that. But we always try to alleviate the dark sides and conversely give a lighter song a dark edge. We try to let all our music be both light and dark. That augments the expressiveness." "


The track Collapse halfway on the album seems to be a turning point. The songs that come afterward seem to be more expressly colored and less vague.


"Marcus: "That's right. The track intentionally marks a turning point. You could also consider it to be a mirroring moment. The second to last track has a similar melody as the second track, for example. The second part we would like to classify as less human."
"Michael: "The last couple of tracks thematically refer to a kind of resurrection. Not that there is a happy ending, on the contrary. We maintain a pessimistic view of the world. Mankind messes up, but there can still be room for hope." "


Right after the release of the album there was the mass surveillance issue around Edward Snowden. It's as if you anticipated on such events on Tomorrow's Harvest.


"Marcus: "The reaction on the Snowden case surprised us. The American government built the internet and the networks themselves, and if you're aware that telephone calls were monitored by default before the inception of the Internet, why wouldn't that same government not do the same with affairs and data that are published through the internet?" "


In 2011 Solange Knowles recorded a vocal version of your song, what was your involvement in this?


"Michael: "Solange approached our record label and we gave her our permission. I realize that this was considered to be unusual: someone from the R&B scene who sings over a Boards Of Canada track, but we liked what she did. To me it sounds like an unknown theme(song) from a James Bond movie or something like that." "


Did you intentionally wanted to turn away from the more sentimental side of your work, such as on your EP In a Beautiful Place Out in the Country from 2000?


"Michael: "We still make a lot of those melodic tracks, but didn't fit as well on those albums. Maybe another time." "
Marcus: "It still interests us, composing strong melodies. In fact, I think we're one of the few bands in electronic music who emphasizes the melody so strongly. But on the new record we are rather using the old idea of soundtracks. Small fragments, and melodies that are cut off abruptly."


"In the past you occasionally performed live, but you haven't done this for years. Is there a possibility that Boards Of Canada will be on stage again?"


"Michael: "We want to perform live again if we can make it into something really special. We've already started working on this a little and we hope that this will soon result in something special.""


Scans[edit]


Highlights[edit]


External Links[edit]


References[edit]